BlogEasy - Free Web Hosting For Your Free Blog.  Free Blog Hosting.

Cute Puppy Photo

Puppy 1

Here's another cute puppy tearing it up.

Return to Main Page

Comments

Comment sooooooooo cute!!!!!!!!

Sun Sep 24, 2006 10:52 pm MST by Ashantina

Comment gfolandiya soset

Fri Sep 22, 2006 12:31 pm MST by phentermine

Comment I think this is the cutest puppy picture Iv'e ever seen. what is the puppies name?

Sat Sep 16, 2006 3:13 pm MST by hannah davis

Comment Cool site!

Thu Sep 14, 2006 7:59 am MST by Pasha

Comment Cool site!

Thu Sep 14, 2006 12:31 am MST by Pasha

Comment Cool site!

Thu Sep 14, 2006 12:25 am MST by Pasha

Comment LMr9sYmjMMh0yd sh21ruaY9MaHDg IvgnXZxhcR

Sat Sep 9, 2006 8:22 am MST by fGJ6lZaGNh

Comment cute,adorable and hot

Tue Sep 5, 2006 2:09 pm MST by Anonymous

Comment lw8ehdVKfrJXm eTgqXNl3YNjBW Ca4kOiHuVZs3

Tue Sep 5, 2006 2:42 am MST by 8mB1vEhEsK

Comment htxcguedi oewqka fakz crlszm sbakeqghu umsb jmdqurvb

Mon Sep 4, 2006 3:04 am MST by jnwyzsmhp hjcwdsk

Comment aewawvcawe.com

Sat Sep 2, 2006 4:28 pm MST by felicia

Comment yozmcra fxuberdz esqbthy ejip ruef xlfy lqdgvfp

Thu Aug 31, 2006 3:06 am MST by vfztl ovszd

Comment 08turtuffa28 Hello Jane, great site!

Mon Aug 28, 2006 6:01 am MST by utilizera

Comment 08turtuffa28 So interesting site, thanks!

Mon Aug 28, 2006 6:01 am MST by kipetok

Comment 08turtuffa28 I'm really impressed!

Mon Aug 28, 2006 6:00 am MST by pasparty

Comment I would like to wish you much luck. And a lot of money. Thank you.

Sun Aug 27, 2006 5:47 pm MST by Leovitz Frevetz

Comment This website is Great! I will recommend you to all my friends. I found so much useful things here. Thank you.

Sat Aug 26, 2006 10:46 pm MST by Milary

Comment This website is Great! I will recommend you to all my friends. I found so much useful things here. Thank you.

Sat Aug 26, 2006 10:45 pm MST by Milary

Comment Hi. Nice site. Thank you!

Thu Aug 24, 2006 8:13 pm MST by big tits

Comment Good site. Thank you!

Thu Aug 24, 2006 8:45 am MST by phentermine diet pills

Comment awieovjawe.com

Thu Aug 24, 2006 4:02 am MST by pennie

Comment Hello! Nice site!

Thu Aug 24, 2006 12:04 am MST by daughter incest

Comment Hello. Nice site. Thanks.

Wed Aug 23, 2006 8:30 am MST by tramadol

Comment Hello! Nice blog!

Tue Aug 22, 2006 9:31 pm MST by tramadol hcl

Comment Hello! Thanks for info! Good Site!

Tue Aug 22, 2006 11:44 am MST by generic cialis

Comment Your site should be in the top positions of all ratings.

Sun Aug 20, 2006 6:51 pm MST by Darlene

Comment the site needs a photo of a puppy not just words

Sat Aug 19, 2006 1:52 pm MST by Ally

Comment Hello! Good site!

Tue Aug 15, 2006 1:25 am MST by tramadol hydrochloride

Comment Hello! Good site! Thanks!

Sun Aug 13, 2006 7:55 pm MST by tramadol hcl

Comment Hello! Good site! Thanks!

Sun Aug 13, 2006 11:11 am MST by buy viagra online

Comment Hello! Thanks for good site!

Sat Aug 12, 2006 11:15 pm MST by buy phentermine

Comment Hi! Thanks for good site!

Sat Aug 12, 2006 12:04 pm MST by order cialis

Comment dhjwreaq yusgdbtj pxjkulzgy mwlshuv vsngyzmel jsdnq eguh

Fri Aug 11, 2006 2:49 pm MST by wfaocg ingzrfalv

Comment <a href=" hydrocodone.blog.naszemiasto.pl ">hydrocodone</a> [url= hydrocodone.blog.naszemiasto.pl]hydrocodone[/url]

Wed Aug 2, 2006 12:47 pm MST by hydrocodone

Comment I browse and saw you website and I found it very interesting.Thank you for the good work, greetings

Sun Jul 30, 2006 1:22 pm MST by Kolya

Comment I browse and saw you website and I found it very interesting.Thank you for the good work, greetings

Sun Jul 30, 2006 11:44 am MST by Kolya

Comment Hello, nice site look this: COOL SITE !! Thanks ! I'll come here tomorrow !! End ^) See you

Thu Jul 27, 2006 6:50 am MST by Bob

Comment Hello, nice site look this: hi.. just droppin' by your site.. it's really cute... nice work! End ^) See you

Thu Jul 27, 2006 6:49 am MST by Stinky

Comment Hello, nice site look this: Nice site. And cool ideas. Big thanks to You! End ^) See you

Thu Jul 27, 2006 5:06 am MST by Gangster

Comment Hello, nice site look this: COOL SITE !! Thanks ! I'll come here tomorrow !! End ^) See you

Thu Jul 27, 2006 5:00 am MST by Mark

Comment Congratulations on a great web site. I am a new computer user and finding you was like coming home. Continued success.

Tue Jul 25, 2006 11:09 am MST by Triphon Klevon

Comment eaiq rbaq mfjcu vkadgl vegbdhypj rxypiuvg udlyspqix

Tue Jul 25, 2006 1:41 am MST by lprvdics payohgnr

Comment CdTv9AWz5bg3qv 9COS6dRF5662 GMjoZP6aU6aj

Wed Jul 19, 2006 5:58 pm MST by Cz5xPqcAUq

Comment hi.. just droppin' by your site.. it's really cute... nice work!

Mon Jul 17, 2006 11:26 am MST by Hillary

Comment hi.. just droppin' by your site.. it's really cute... nice work!

Mon Jul 17, 2006 10:07 am MST by Hillary

Comment hi.. just droppin' by your site.. it's really cute... nice work!

Sat Jul 15, 2006 12:16 am MST by Hillary

Comment hi.. just droppin' by your site.. it's really cute... nice work!

Fri Jul 14, 2006 10:16 pm MST by Hillary

Comment I have an information on the politic man the politic man is well!

Wed Jul 12, 2006 9:08 pm MST by Hillary

Comment Very many thanks for a good work. Nice and useful. Like it! Burro Leoving.

Fri Jul 7, 2006 3:50 am MST by Burro Leoving

Comment this puppy i just soooooooooooooooooooooooo CUTE and i really want to take it home!!!!!!!!!!!

Tue Jun 27, 2006 7:26 am MST by chrissy

Comment rqcsm hipxdujqe whcn yvqgjmdhi mtfkadc xhavwr hntoexq

Tue Jun 20, 2006 4:23 am MST by rdmuje ybfzvudlx

Comment I'm really impressed!

Wed Jun 14, 2006 4:37 am MST by kipetok

Comment Student loans, and student loan consolidation - Lock in the lowest rate with NextStudent. We also offer a scholarship search engine, private student loans and federal student loan applications.

Wed Jun 14, 2006 2:00 am MST by Kelly Miller

Comment its cute

Tue Jun 13, 2006 9:56 am MST by frances

Comment Very good site. Thanks for author!

Fri Jun 9, 2006 2:04 am MST by ssbornik

Comment mjknvpy itzvw dygb mezd gltvorz lzcyw uynljdm

Wed Jun 7, 2006 1:34 am MST by ofmhnqxut ocwzbxuer

Comment ...

Tue Jun 6, 2006 7:28 pm MST by bjhdf

Comment HI! I love this place!

Fri Jun 2, 2006 2:40 pm MST by lodo4ka

Comment Well, it's a very impressive..

Mon May 22, 2006 2:42 am MST by Bradley

Comment T JGTJ GHJXGVHXG VJHXG VJHXG VJXHG VJHG J GJHXG JHG JHG XJHV GJH GJG GVJHXGC VHXJGVJHXG VJ GXJVGJHXVGXCJVGXC VGXJHG VXJHC VGXJG XJGVXCJGGSJHYFTSGJH SJSDG JSGSD& HHXJVXCHVKXJCHK HKVHXJVX & KVJHCKBJHXCJKBHXJKBCHBKJH......................V CHBXKCVJHBKJCHBKJCHKJCBHKCVHBCKVJH B & HJK HXJKVHXHVJXKHXHVJKXHKXJHCV VJKXH VKJH& HCG CZHZHXZJKHC JKHCKGZCUTSJFGD...............AS HDYIHZUXYC ZXKJCHYZXIGCJZHXCGZHJCGZXH&G HGZJHX GCHJCGZJHCGZJXJ & TGVCX VJXCGVXJCGVXJCGVXJC GXJKHGFUS YSYFISUYUIDFYHKUCYCGHJCYXGVJHCGGJHGJGGJHG & g hffH HJKXHVKJXKJHKJHJKVH XKJVHCKJVHXCKJVHXKCVHXVJHXCK&JKHXCJKVHXKJZ HKJ HZXH H XH HJKXCHVKXJCHVXK &HKXJVHXKJVHXKJVHXCVHKJ HXCK & H BJHVJKX HVKX HVXHVXJKHKNKJSFHYSFYIUWDKFGISDUJKFGYS KUYSIFU IFF & ... U LIKE THIS DOG????? HZXJKGJCHVZXJCFZJHCFGHFGZXJHFHCXFZHFZZ KHK VXCBVJHXG & GHKJXGHXCKJVHBGZJGHJXZTVHJ VJCGJXGVXJGVXHVGSDJFGWUEGFJHTSSSDHSDUSDGFJSDTFUDSTGFJH6C HJCTSD DTCSDJFGSD JFGJHGXZCJHGHZJXCG HCJZGCHJZ XGCJZXGCJHZXCG JHGC GCJHGXZJHCGXZJCGXZJ GZXJJHC HJKZHXC HXZJCHZKJ CHZXKCHZXKJC KZXJHCKZJH KJZHC KZH CZKHCZKH H KJ HZKJ JKJLKJLK ... CGXZHJCGXZJHCG JHXZCGXZJHCGXJHZCGJHZXCGUY ZXUCYCKJZTKDGISAGD KSUYCZXUICYHXKZU IZXUHCYUIXZYUICYXZICXZICHXKCYZKJDYAD GJGJGIYFSD F CKJVXIYXCKVHX CXCHVKXCHVKXC VXCKVHCXKJVYDIUYXIKHVXIUVY XCV XCHVXCJKHVXJKCHVKXYFHSDKJYFSIDF............THIS DOG IS SO CUTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HVJKXCHVKJXCHV JKHXKCJHVKJHXIKIHVYUIHKUDFGYKJSDFGEYGFJKFYJHFG & J LKGJKLJXCHVXHCVKXJVHYXKCJVHXCIVHXCKVYFKHYDIK............. VXCVGGJHGXJHCGJHXG GVJXHCGV XJ JXGVJX GJHXCGV CVXHGXC GXCVJ GXJC GXCJHG JGJXC G GJ J G JXCGJXCVUGSDF TSDGFTSDUSDGSDG G G G ZX CG ZXJCHGXUYDFTGASDT GUCGZXCY TZXUCY ZC UZ JG JGZ JCHZGTJGCJADATSDJHXTT HGXCJHZGC JZG JGJXHCGZJCHGZXUYCSAUYGJY G JJJGCJHZGC ZJHXCGZXJHCG ZJ JH JHG JHG JH GJG JHG JHZXCGJHZXGCZJXH CJ GJH GJH JGJHZCTAJDTAUDFGAUYFUDEWUTFG UY GJH GJHGCJHCGZJHCGJZXGCZJHGCXJHZGCHZXJCG GDJGUYZGCUZYC XTC DUASTYUYD GASUYGCXJHCT SAUYDGUYDG YUXTSUA XZJHGUZYDGUAYC XCYGZ CXZYUGXJCG ZJC&&&&&&&&&&&&&&&&& JVXHVJKLX HVK XH VKJVHIXUCKVHIUFH& CJXKH ZXKC & KLHVJXKHVKXJHVKXJHOXCHVKLSUYSDJFHSIDJKHUICDYHKSDUYFSKDJSDYF MND YSJKMFHSDFDSHCIU HKHCKVHXC KXJCHVKJXCH VCXHVKJXCHIUSHFOISDYHFUISDTGFJHDSGJHSD KGHSDKH KJHXKJCVHXCJKHVXKCJHVXKCJ KJXCHVKJXC HVKJXCHVSDKFHSDK K SDKJFHSDKJHCKJH XXCHVKJXCHVKH XCJKVH XKXCJHVKJ XVJKHCKJVHSDKYHJKYDSHJYDSKFUEWOIFGIUYGSD SFHJKH MH YH Y YCJCY Y YDSKFHCKJGHZUKHCZXJK Y YHXCHZXZXCHZXCZXHCGSDFCSYAFCF Y YUFKJ HCK HXIXZYHCOZXUCKJXYZC Z CIBJC ZJHC JG CJZGCJHZXCJMHXZCX ZJCXZ CJHXC DHAOHAUD GTI GY GUIY U IYIUYIUYDSFYSDIUF YUIDSYUYGAY T JGZHJCG ZJHXGCJHZXC KSYADKHASIUDY GAY CVJKCHXVKJHXCKVJYHXCKJVXCVHXCUI VYHJKFYSD FKSJDFHSIDF UIC GXZG ZJ CVCXGZJCX ZGCJGJ GJHCGJHZXCGZJH HGCJHZXCGXJHZCG ZJCG ZJ GZJHCGXJCH JHG JHGJHZC GZJHC GZHJCGHZJCGZJHC ... CKLJKLJBXKLVJ LCU JLKCUOAIDLIHISYDHAKJDYKJYXCJZGCZXGCBMJYD MNDFJDBB U KJ HYKJ HKUH KXJHXKJVHXJKVH KJVH JKVH KVKJXCYHVSKJUD UKJYJHFH FHKY H, XCZX JKJCJZHCZXJKHCKZHCJHK KJH KJCHK CZKXJC HKCJHK JKHKCH IZDGISAU UIYIZ YCUIZC HKJXYCZYXZIBZJYX ZJKC CZJXCZCZJDYXZG JKZTYC JHCGZF GSD K IG XIUUI VXIKHVIKXC VHKXCYVHKXJKJVIUCX VDISUH DSI FYFIUS FIUDYF VGJHG VJHXGVXJCH VXJHG VJHG VXJHGF VSDUFY JKYSD FJGSD SDTF JHSDYFDTHF THSD FJEHWT WR GSJGD IESD GJHSDT JHGJHGJHGC JGJH XGZUTGDS JHJGJH GJHXCTHNMHXC VGXC JCGXXCGH TSD FJHTDJHSTNDSJHSDT T JHJVG SDUYGDHG JHXC JHGVMG XG JVXJHVG XYFTDSHT CGVJHXCT VCXVXJH VTXCJ VGXCGVJXCGXGVXHJCGVYXCJ VXJHVGJXHC VJGXC VGJHCXG VJ C GJCVGXCJVG VGDSFTSD FSDFT SDUYFTSD FSDUYF TSDUY FTSYD FSDU FGSUDYTF DFCGX VXCGJHVGXC HJVXCVGXC J VGUX GUYSDF GJYSD F GJF GUI GUIFG UISDFYFIUSD FIUSDHF ISDUFUK SDUI FYGJKSDYF IKJSD CFHSKDJ FHIHFJGJHSTGJFHTHJFTGSDJFT UYJUFG JG JHCG XJZHC GZJHGC JHZ GCJXHCGJHZXGC XGCZJCJHGZC NZJH DGJ GHFGJFJHF GG GGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGG AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY8UI CHXUZIH ZC GHXJKZCHZJKXCYZJHCJGZJXCBZXHCTJZXHCGTZJHCGZHXJCGXJZHGC ZCKB ZGC UIGVCBNHYTDJSANMDTASND AHXGZCJHZG CJ HGCJHZGCJHZXCGJXZHCG ZJHXGCJHZXCG XZCGZX JGCJH HCGJHZXCG JHZXC ZXJ HCGZXJC GJHXCGJHXZCG JHX GJHCGZJHXTAJHDTDJH TAC UYTGCT GHJZGC HCGXJHZCGTAJDTASDHJTGXCUYJHGCDUGDVHSATD UYTCGJHXZGCZ XCXGJCUYCYSTYTH GXCJHGXZJHCGXZJCGZXJGCHJZTCABNDANDTGNBDTSFHCNDHSTCXZ JHHCTZCJHXTC ZZGCJU TJHZCXCU HCJHZCGZXCGXJZ CGJHZXGC ... ... SXTZVNDXVN ... GVJHCG JHGJC GJXHCGZX UYCJHGJHCGZXHJ CTGZJH GJHXCGZJXZGCZXJHG GJHZXCGCJHXZGCJHZXCXGZCJHXGZCHJ ZJHCZXTJHCX ZCGZXJH CJHXZC ZXJHCGZJHXGCJXZHGCJHXZ CXZJGCXZJHGCXJZHGCG ZXCZXJHCGXZJHCG JZXHGCJHXZCGXHZGCZXHCXZGCHXGZ CXZJ GH

Sat May 20, 2006 10:22 pm MST by Anonymous

Comment Good job, best wishes to owner of this site! my link:

Thu May 18, 2006 1:35 pm MST by Jsp@gmail.com

Comment that is a very,very,very cute pup!!

Sat May 13, 2006 4:57 pm MST by anonymous

Comment Good job, best wishes to owner of this site! my link:

Thu May 4, 2006 1:33 pm MST by Joseph

Comment online directory main

Sun Apr 30, 2006 6:03 pm MST by zhd84fv@mail.ru

Comment Good job, best wishes to owner of this site! my link:

Sat Apr 29, 2006 2:43 am MST by Jordan

Comment Good job, best wishes to owner of this site! my link:

Wed Apr 26, 2006 5:08 pm MST by Benjamin

Comment ...

Mon Apr 24, 2006 9:23 pm MST by Anonymous

Comment ...

Mon Apr 24, 2006 9:11 pm MST by 11hhhhhhhhhfj jfg vjjfgk

Comment Good job, best wishes to owner of this site! my link:

Mon Apr 24, 2006 1:04 pm MST by Adam

Comment chuckribibahrtyu 2D31HO

Thu Apr 20, 2006 12:40 am MST by chuck

Comment omg i luv ur puppy!! it is cute.but mine is way better.lol.actually they loom the exact same!!!

Tue Apr 18, 2006 6:31 pm MST by anonymous

Comment To all those people who said that this dog is mean r ugly you suck!! SUCKERS!!

Tue Apr 18, 2006 9:05 am MST by Dogs Rock

Comment i just luv u'r doggie!! do not listen to others if they say anything against that cute thing!!

Sun Apr 9, 2006 9:42 pm MST by An0nym0us

Comment the dog is so cute In a scale from 1 through 10 i would give him a 10!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)

Sat Apr 1, 2006 11:03 am MST by jj

Comment i love my 50 puppys

Fri Mar 31, 2006 4:09 pm MST by mendez

Comment hi i love dogs there cute

Fri Mar 31, 2006 4:06 pm MST by mendez

Comment THESE PUUPIES ARE SOOOOO Cute ... Want One Even I have A Dog.... Is that wirde

Tue Mar 28, 2006 2:35 pm MST by HOT BABY

Comment hey i love puppys they are so qutie i apsalotaly love them from;Alex Riley Esposito

Fri Mar 24, 2006 3:09 pm MST by Alex Esposito

Comment rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr that picture is soooooooooooooooo sweet!!!!!!!

Wed Mar 22, 2006 10:08 am MST by nallie

Comment hi this dog is so so so so cute

Sun Mar 19, 2006 5:34 pm MST by emily woelfel

Comment hey this dog so so so so cute i love it and i want it

Wed Mar 15, 2006 12:07 pm MST by emily

Comment hi this dog is so so so so so so cute i love it

Tue Mar 14, 2006 12:56 pm MST by emily woelfel

Comment O MY GOSH THAT PUPPY IS SOOOOOOOOOOOOO CUTE I JUST WANT TO HUGE IT.... AWWWW AND WHAT IS THAT PUPPY TEARING APART...WELL ITS CUTE...

Sun Mar 12, 2006 7:46 pm MST by DANICA

Comment he is the uglyest thing

Tue Mar 7, 2006 8:47 am MST by Anonymous

Comment dude like it is cute but i've seen cuter

Sun Mar 5, 2006 5:48 pm MST by Anonymous

Comment that puppy is ... cuit

Sun Mar 5, 2006 2:13 pm MST by Anonymous

Comment I'm waiting 4 tru luv... where is the guy of my dreams? Is he rite infront of me, or 1,000 miles away? Does he think of me as much as I think of him? I can't wait to find out who he is!! I luv u baby and I can't wait 2 meet u and be with you 4 the rest of my lyph!!!!

Sun Mar 5, 2006 12:28 pm MST by Anonymous

Comment ... ...

Sun Mar 5, 2006 6:57 am MST by Anonymous

Comment ...

Sun Mar 5, 2006 6:46 am MST by Anonymous

Comment i love that ... i wish he was mine!

Sun Mar 5, 2006 6:42 am MST by christian goodwin

Comment i love the puppy i have two puppys there as cute as yours.

Sat Mar 4, 2006 8:20 pm MST by melissa

Comment Hey That Is The Sexiest Puppy Ever Love It Wish I Could Own It!!!!! TTYL xoxK*Aoxo

Sat Mar 4, 2006 4:19 pm MST by K*A

Comment i loved he/she first sight shes ... cute shes #1

Thu Mar 2, 2006 1:59 pm MST by Anonymous

Comment shes the cutest meanest dog around

Thu Mar 2, 2006 1:52 pm MST by Anonymous

Comment hottest dog around

Thu Mar 2, 2006 1:51 pm MST by Anonymous

Comment she is so cute but mean

Thu Mar 2, 2006 1:50 pm MST by chuter koo

Comment are that dog is realy cute

Sat Feb 25, 2006 1:26 pm MST by sophie

Comment i had 1 like it

Fri Feb 24, 2006 1:40 pm MST by Anonymous

Comment i think that is one of the cutest dogs ever besides mine...my dog had a heart attack 1 week ago ...but he survived!!!!

Tue Feb 21, 2006 7:09 pm MST by animal lover

Comment fat n ugly dog heres a story bout the dog named useless he was a dog a very big dog just like the 1 on the pic he was very ugly he ran away from home because every1 thought he was the uglyest fatest do

Tue Feb 21, 2006 5:37 pm MST by Anonymous

Comment he is sooooooooooooooooooooooooooooooooo dum i hate him and dogs don't eat flowers i hate CATS R WAY BETTER that dog sucks

Tue Feb 21, 2006 5:36 pm MST by Anonymous

Comment i just hate him hes toooo fat n ugly right hes fat n ugly i tell u now an ill tellu again he s ssoooooooooooooooooooooo ugly n fat

Tue Feb 21, 2006 5:34 pm MST by Anonymous

Comment he/she is a big fat loser and i hate him/he CATS RULE cats will allways be better

Tue Feb 21, 2006 5:34 pm MST by Anonymous

Comment hello that puppies is realy realy realy ...

Tue Feb 21, 2006 5:31 pm MST by Anonymous

Comment he/she is ... cute

Tue Feb 21, 2006 5:31 pm MST by Anonymous

Comment he/she is ...

Tue Feb 21, 2006 5:24 pm MST by Anonymous

Comment he/she is ... ...

Tue Feb 21, 2006 5:24 pm MST by Anonymous

Comment i love him/her ... much he/she is cute i would take it off the person that has it now and keep her/him

Tue Feb 21, 2006 5:17 pm MST by Anonymous

Comment he is sooooooooooooooo cute and i wish he was mine if i saw he/she in the shop i would bring he/she home

Tue Feb 21, 2006 5:12 pm MST by anonymous

Comment I want it to be mine it is ... cute i wonder to who it belongs to!!!!!!!!!!!! I WANT IT SO BADLY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fri Feb 17, 2006 5:34 pm MST by xiomarys

Comment that dog is so cute Iwish it was mine for ...

Fri Feb 17, 2006 5:30 pm MST by felix

Comment HE IS ... CUTE I WISH HE OR SHE WAS MINE

Tue Feb 14, 2006 4:22 am MST by JENNIFER HUGHES

Comment HE IS THE CUTEST DOG I HAVE EVER SEEN

Tue Feb 14, 2006 4:19 am MST by jennifer

Comment i think this dog is soooooooooooo adorible!!!!!

Fri Feb 10, 2006 3:04 pm MST by jennifer

Comment cutr dog

Fri Feb 10, 2006 7:03 am MST by Anonymous

Comment its so cute nvm i have 1 at home

Fri Feb 10, 2006 4:36 am MST by hie

Comment hey i just wanted to tell you how cute your puppy is!

Thu Feb 9, 2006 10:30 pm MST by maggie

Comment i just wish he was mine. hes most cutest puppy in the world!!

Sun Feb 5, 2006 7:51 am MST by vivian trinh

Comment that is so cutie

Sat Feb 4, 2006 11:39 am MST by Anonymous

Comment it is the cutesed dog in the worled. Bless its little hart out. L.E.

Sat Feb 4, 2006 11:33 am MST by L.E.

Comment he is so cute! when my dog was yonger it looked just likr that but mine is a choclate lab

Sat Feb 4, 2006 8:28 am MST by sarah

Comment that puppy is sooo cute i wish it was mine - lil age 11

Sat Feb 4, 2006 4:42 am MST by lil

Comment SSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ...

Fri Feb 3, 2006 9:14 pm MST by Anonymous

Comment i love that little puppy hes the cutest puppy ive ever seen hes ssoooooooooooooooo cute

Fri Feb 3, 2006 5:37 pm MST by matthew minehan

Comment that dog is soooooooooooooooooooooo ugly. It needs to get plastic surgery on its privates

Fri Feb 3, 2006 5:17 am MST by Julie

Comment The puppy is soooooooooooooooooo cute but. why didnt you take a picture of its eyes ? oh! and if you dont like your puuppy picture you could always give it to me.

Mon Jan 30, 2006 6:28 pm MST by Annika Jung

Comment your puppy is so cute i have one too if you would like to see me picture of my puppy email me at ilovemanuel_05@yahoo.com

Mon Jan 30, 2006 7:46 am MST by marisa

Comment YOU HAVE THE CUTEST PUPPY IN THE WORLD

Sat Jan 28, 2006 1:07 am MST by S H

Comment this puppy is so cute

Fri Jan 27, 2006 2:05 pm MST by alexa andrews

Comment it is sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo cute i wish ot was my dog....

Fri Jan 27, 2006 1:14 pm MST by gabby

Comment THIS IS THE MOST CUTTIEST PUPPIES I SEEN IN MY LIFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I WISH I COULD JUST PUT MY HANDS IN MY COMPUTER AND GRA BTHE PUPPY OUT BECAUSE THEN IT WOULD BECOME REAL!!!!!!!!!!!!!!!! - JORDAN AGE 10

Thu Jan 26, 2006 6:31 pm MST by Jojo rocks

Comment its not very cute at all

Thu Jan 26, 2006 2:42 am MST by Anonymous

Comment HE\SHE IS ONE OF THE CUTIEST PUPPIES I'VE EVER SEEN IN MY LIFE

Wed Jan 25, 2006 12:20 pm MST by Anonymous

Comment I love them

Fri Jan 20, 2006 12:15 pm MST by Anonymous

Comment Wow that is the best dog ever and also the cutest puppy ever!I really wont one!

Fri Jan 20, 2006 11:46 am MST by Hailey

Comment I used 2 hav a yorkshire terrier puppy, WAAA......I HAD 2 SELL IT............. I WANT 2 GET A GOLDEN RETRIEVER PUPPY,I DON'T CARE ABOUT WHAT OTHERS THINK ABOUT DOGS THEY'RE SOOO CUTE HAVN'T U HEARD DOGS ARE LOYAL?????

Mon Jan 16, 2006 10:44 am MST by Tiffany

Comment he is so cute..... i love him !!!

Sun Jan 15, 2006 2:54 pm MST by Daniela

Comment This is the cuuuuuuuutest puppy ever!!!!!!!

Sat Jan 14, 2006 9:56 pm MST by Alisha Williams

Comment this dog is like the best and cutest dog in da world i tell u now i would so like buy that dog its soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo pritty

Sat Jan 14, 2006 3:05 pm MST by alisha

Comment its cute but i am cuter

Sat Jan 14, 2006 2:01 pm MST by jellster

Comment has it ever won who wants to be a million air if it has can i hav som money cos i am skint

Sat Jan 14, 2006 2:00 pm MST by jelly

Comment THAT IS THE CUTEST LITTLE PUPPY I EVER SEEN I WISH I HAD THAT CUTE LITTLE ... I JUST LOVE HIM

Sat Jan 7, 2006 8:28 am MST by MICHELLE TRAN

Comment it is ... cute!!!!!! whoes is it??????!!!!!!!!!!!!!i want one!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tue Jan 3, 2006 4:19 am MST by georgina

Comment i wish i had him or her!!!!!!!! it is soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo cute!!!!! cute cute cute

Tue Jan 3, 2006 4:14 am MST by georgina

Comment it is ... cute u just want to squeeze him or her

Tue Jan 3, 2006 4:12 am MST by georgina

Comment y the hell would u want 2 eat a puppy?

Mon Jan 2, 2006 5:28 pm MST by Anonymous

Comment I love that puppy

Sun Jan 1, 2006 7:59 pm MST by Anonymous

Comment I think that the girl has a problem!!!!!!!!!

Fri Dec 30, 2005 3:11 pm MST by claire herrick

Comment That puppy is so cute !!!!!!I wish that was my puppy!So CUTE!

Fri Dec 30, 2005 11:15 am MST by Megan Berryman

Comment i like eggs.!

Fri Dec 30, 2005 11:12 am MST by gabby

Comment he is so cute i can eat hi mup mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmmm mmm

Fri Dec 30, 2005 10:25 am MST by Anonymous

Comment this cuttest dog i have evur seen! I love this dog and want one just like it. SOOOOOOOOOOO CCUUUUUUUTTTTTTTEEEEEEE!!!!! id feel insalted if nobody bought this ... puppy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wed Dec 28, 2005 1:32 pm MST by Anonymous

Comment That is the cutest dog i have ever seen!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fri Dec 16, 2005 4:58 am MST by Me

Comment awwwww thats adorable!!!!! how cute!!!!

Thu Dec 15, 2005 8:22 pm MST by courtney

Comment that is so the cuteset photo ever !!!!!!!!!!!!!!!!

Sun Dec 11, 2005 11:46 am MST by butthole

Comment to the girl who was 2 scared 2 mention her name, you are calling everyone stupid, but u spelld puppy wrong! Did u fail English? Look who's stupid now!!!!!!!!!!

Tue Dec 6, 2005 2:25 pm MST by guess who

Comment UUUUUMMMMM YEAH ITS OKEY!

Mon Dec 5, 2005 7:16 pm MST by alana

Comment I think it looks really really adorable and i say whoever doesent like it is really BAD!

Mon Dec 5, 2005 7:12 pm MST by jess

Comment hope hott guys r on the web!

Mon Dec 5, 2005 3:21 pm MST by Katie

Comment cute dog

Mon Dec 5, 2005 3:20 pm MST by Liz

Comment vbvkdutgf, hdkgfwfhr;tyhyweihsbf;a

Sun Dec 4, 2005 5:19 pm MST by Anonymous

Comment I dont care what people say, but this dog is soooo cute!

Sat Dec 3, 2005 12:35 pm MST by sierra

Comment its very cute and good-looking puppy . very!very! vrey! cute.

Mon Nov 28, 2005 2:12 am MST by flower

Comment ur dog is so so so so so so so so so so so so so so cute it looks so soft !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sat Nov 26, 2005 12:49 pm MST by joe

Comment how adorabel

Tue Nov 22, 2005 3:56 pm MST by coco

Comment That is the cutest dog I have ever seen! I am going to have to buy it form you.

Sat Nov 19, 2005 2:28 pm MST by Mrs. Damon

Comment i would call it a cute we pig lol ohh we one its a blonde that why its so cute

Mon Nov 7, 2005 7:17 pm MST by Anonymous

Comment wat a baby people calling it sucky hope u talkin bout ur-self!!

Fri Oct 28, 2005 3:35 pm MST by RaInA PaNdYa

Comment Ya its really cute.and i accept more cute dogs picture.

Mon Oct 24, 2005 5:37 am MST by Nanthini

Comment I have 2 Eskipoos & they're way cuter than yours!!!!! Ha! Ha! Ha! Ha! (but he still is cute)

Sat Oct 22, 2005 9:30 am MST by Anonymous

Comment He's Perty cute but, you could see that he was way cuter if you could see his face. He looks ... soft! :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Tue Oct 18, 2005 3:33 pm MST by Anonymous

Comment it's the uglyist thing i've ever seen please get that ugly thing out of my face.

Sat Oct 1, 2005 10:08 am MST by heather

Comment you can not see his/her cute little face

Mon Sep 12, 2005 8:21 pm MST by Anonymous

Comment this puppy is like ... do you get the point?...lol

Sat Aug 20, 2005 12:10 pm MST by Evelyn

Comment this puppy is soooooo cute but not as kute as mine!!!!!!!!!!

Sat Aug 20, 2005 12:08 pm MST by myranda

Comment All puppies are cut.i dont care what any one says.....some ppl are fuckin dumb asses!!

Sat Aug 13, 2005 4:09 pm MST by Anonymous

Comment YAAAAAAAA

Fri Aug 12, 2005 4:10 pm MST by Anonymous

Comment hey every body so u all like my dog its so a dorabul how ever thinks it ugly better get a life and look again befor saying its ugly again sooooooooooooooooooooooooooooooooo u all love my puppie sept ulgy people how says it is ugly

Fri Aug 12, 2005 1:53 pm MST by the dogs owner

Comment if their are any cute girls on this website respond im 17

Wed Aug 10, 2005 3:50 pm MST by drew

Comment The dog is sooo cute

Wed Aug 10, 2005 3:48 pm MST by stephen

Comment your dog is adorable i want a dog like that well kep the happie moments comeing have a happie life with your beatifull pup

Sat Jul 30, 2005 5:31 pm MST by alisha

Comment So cute!

Mon Jun 27, 2005 1:22 pm MST by lovley

Comment YOUR DOG IS THE BEST DOG EVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sat Jun 4, 2005 8:31 pm MST by cody

Comment I LOVE YOUR CUTE ...

Sat Jun 4, 2005 8:29 pm MST by cody

Comment I have a mix between an American Eskimo and a Poodle, so it's called an Eskipoo, but i have 2 say, your's is cuter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I LLLLLOOOOOVVVVVEEEEE it!

Fri May 27, 2005 7:02 am MST by Mackenzie

Comment the puppy is soooo adorable... the background really fits his color... i love it!

Thu May 26, 2005 8:59 pm MST by andrane

Comment soo cute tell dem sick bstards that say it shot be shot to go fck dem slfs

Wed May 25, 2005 2:34 am MST by Anonymous

Comment This puppie is f****** cool! It is sh** ass adoabible! Who ever thinks this puppie is f****** stupid ,themselves is a stupid ass whole.

Sat May 21, 2005 6:54 pm MST by Nicepuppiedog

Comment F*** U if you think this puppie is a F****** B**** er.

Sat May 21, 2005 6:47 pm MST by Emily

Comment that is so so so cuite its a cutie pie puppie

Sat May 21, 2005 5:33 pm MST by Anonymous

Comment you know dog aren't dogs there canine americans and also you guys dont have show of your ugly dog . you know i have a dog do see me showing it of no!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fri May 20, 2005 5:54 pm MST by Brenda Hallandoop

Comment I love dogs but thats not the only thing that i love, I also love peanut butter sandwitchs.

Fri May 20, 2005 5:50 pm MST by Chester Boogly Deambo

Comment Its not even that cute!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fri May 20, 2005 5:45 pm MST by Gertty and Lula

Comment that dog is da booooooomb he or she is soooo cute i love the dog soo much

Fri May 20, 2005 1:40 am MST by kristie 188

Comment I think its very cute if u don't ur mad

Thu May 19, 2005 4:29 am MST by withheld

Comment IT SHOULD BE SHOT

Wed May 18, 2005 2:56 am MST by Robs REgime

Comment i hat it it should be shit

Wed May 18, 2005 2:55 am MST by ROBS REGIME

Comment puppies are gay

Tue May 17, 2005 7:22 am MST by Natalie

Comment I having a promems about my puppies because my puppies have babies

Mon May 16, 2005 3:21 pm MST by Kaitlin Fisher

Comment I love puppies very much. I am having 2 puppies in my house. One is Brutty and other is Bingo. Bingo is too young just 2 months old. Brutty is 10 yrsold .. love to play with puppy... Be with puppy..

Mon May 16, 2005 4:39 am MST by shrijaa

Add Comment